Skip to main content

ธุรกิจ B2B ต้องสร้างการตลาดออนไลน์อย่างไร


TCEB

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร “ธุรกิจ B2B ต้องสร้างการตลาดออนไลน์อย่างไร” ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร โดย Thai MICE Connect เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านการตลาดดิจิทัลในรูปแบบระหว่างกลุ่มธุรกิจ (B2B Digital Marketing) ให้กับผู้ประกอบการ โดยสามารถเลือกเครื่องมือการตลาดออนไลน์ประเภทต่างๆ มาปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งหัวข้อการเรียนรู้ออกเป็น 4 เรื่องหลัก คือ

1. บุกตลาด B2B ต้องสร้างการตลาดออนไลน์อย่างไรให้ได้ผล?

2. ทําตลาด Social Media จะปิดดีลได้ ถ้าเลือกกลุ่มเป้าหมายตรงจุด

3. อยากหาลูกค้าตลาด B2B ใช้ Google Ads มาช่วยอย่างไร?

4. วีธีทำคอนเทนต์กับตลาด B2B

โดยเน้นการนำความรู้ที่ได้รับจากบทเรียนข้างต้นไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ตรงกลุ่มลูกค้าบนออนไลน์ และเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงกับธุรกิจของผู้ประกอบการเป็นกรณีศึกษาได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

• เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในตลาดออนไลน์ ผ่านการยกระดับทักษะด้านการตลาดดิจิทัลในรูปแบบระหว่างกลุ่มธุรกิจ (B2B Digital Marketing) โดยใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย เครื่องมือค้นหา หรือตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ (Marketplace) เป็นต้น

• กระตุ้นให้เกิด Quick Win ในอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย ช่วยให้ผู้ประกอบการไมซ์เข้าถึงลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และสามารถต่อยอดโอกาสเป็นช่องทางใหม่ในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจได้

• สนับสนุนผู้ประกอบการไมซ์ด้วยแคมเปญการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าบนช่องทางดิจิทัลได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

วิทยากร

Course Staff Image #1

คุณณัฐศิษฏ วาจาสิทธิศิลป์

Business Strategist

Wealth Dynamics Thailand Co., Ltd.

Course Staff Image #2

คุณชวัลวิทย์ รักษพล

Founder and Head of Strategy

M Creation Agency

Course Staff Image #2

คุณจิติรัตน์ สุพรจิรพัฒน์

Head of Performance and E-Commerce

Mindshare Thailand

การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนครบ 100% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

Enroll