Skip to main content

การจัดการอีเวนต์อย่างมืออาชีพ


TCEB

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร “การจัดการอีเวนต์อย่างมืออาชีพ” ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านการจัดงานอีเวนต์ ซึ่งในคอร์สนี้จะอธิบายตั้งแต่วันแรกของงานอีเวนต์ การจัดเตรียมงานในแต่ละส่วน การวัดผลประเมินผล ตลอดจนหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานอีเวนต์ เพื่อให้คุณสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งสำหรับภายในและภายนอกองค์กร รวมไปถึงตัวอย่างการทำงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มาร่วมแชร์ประสบการ์ณและวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในการจัดงานอีเวนต์

วัตถุประสงค์

• เพื่ออธิบายถึงรายละเอียดและขั้นตอนของการจัดการอีเวนต์อย่างมืออาชีพ

• เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดการทำงานในแต่ละขั้นตอนของการจัดงานอีเวนต์แก่ผู้ที่จะจัดงานให้สามารถเลือกทำหรือเลือกจ้างทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้ที่อยากศึกษา หรือเรียนรู้ด้านการจัดงานอีเวนต์ให้พัฒนาตนเองไปอีกขั้นของการจัดงานอีเวนต์อย่างมืออาชีพ

วิทยากร

Course Staff Image #1

คุณอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ

นายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน

CEO บริษัทไร้ท์แมนจำกัด

Course Staff Image #2

คุณพิเชษฐ์ ตุรงคินานนท์

อุปนายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนครบ 100% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

  1. Course Number

    EV001
  2. Classes Start

  3. Estimated Effort (Hour)

    03:02
  4. Price

    Free THB
Enroll