Skip to main content

การจัดการการประชุมวิชาชีพอย่างมืออาชีพ


TCEB

คำอธิบายหลักสูตร

ทำความเข้าใจพื้นฐานที่จำเป็นในการจัดการการประชุมวิชาชีพอย่างมืออาชีพ ครอบคลุมรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการสำหรับการประมูลสิทธิ์การจัดงานประชุมวิชาชีพนานาชาติ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนก่อนจัดงาน ระหว่างจัดงานและหลังจัดงาน รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีในการจัดงานประชุมในยุคใหม่

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจพื้นฐานที่จำเป็นในการจัดการการประชุมวิชาชีพ

- เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการประมูลสิทธิ์การจัดงานประชุมวิชาชีพนานาชาติ

- เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดงานประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร

Course Staff Image #1

สุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา, CEM, DES

กรรมการผู้จัดการ บริษัท CDM

นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)

Course Staff Image #2

ภัทรนุช สุทัศน์ ณ อยุธยา, CIS, CEM, DES

ผู้อำนวยการ

บริษัท CDM - Conference & Destination Management

Course Staff Image #3

ปณิธาน วงษ์เกิด, CIS, DES

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท แมกซ์ไมซ์ แมเนจเมนท์ จำกัด และ บริษัท ไมซ์ ดีโป (ประเทศไทย) จำกัด

Course Staff Image #3

ธเนศ เคียนโพธิ์ธีระมาตร์, DES

ผู้บริหารการเจริญเติบโต และ ผู้ก่อตั้ง

บริษัท บีไอซี อีเว้นท์ จำกัด

การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนครบ 100% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 80% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

  1. Course Number

    PCO001
  2. Classes Start

  3. Estimated Effort (Hour)

    03:00
  4. Price

    Free THB
Enroll